Inovacijos kaime skatinamos mokslo atradimų

Inovacijos kaime skatinamos mokslo atradimų

Nuo gegužės 2 d. iki birželio 15 d. priimamos Europos inovacijų partnerystės (EIP) veiklos grupių kūrimo ir veiklos vystymo projektų galimybių studijos. EIP veiklos grupė, kurios parengtą projekto galimybių studiją ekspertai įvertins teigiamai, galės teikti paraišką paramai gauti.

Mokslas – ūkiui

„Nors Lietuvos žemės ūkyje vyksta labai dideli pokyčiai, bet yra nemažai sričių, kur atsiliekama nuo ES senbuvių. Turime pasivyti atnaujindami žinias, naudodami inovatyvias priemones, pritaikydami mokslo atradimus. Vienas instrumentų, padedančių tai pasiekti, yra Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos „Bendradarbiavimo“ priemonės veiklos sritis „Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“, – pabrėžia Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) Kaimo plėtros departamento Tautinio paveldo ir mokymų skyriaus vyriausiasis specialistas Sigitas Miškinis.

Inovacijos mokslas ūkininkas kpp kaimo plėtra ŽŪM

ŽŪM vyr. specialistas S. Miškinis pažymi, kad, pateikiant EIP veiklos grupės projekto galimybių studiją, būtina pateikti ir partnerių jungtinės veiklos sutartį bei kitus taisyklėse numatytus dokumentus.

Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“ remiamas Europos inovacijų partnerystės veiklos grupių inicijuotų bendrų projektų įgyvendinimas, kurių tikslas plėtoti konkurencingą ir tvarų žemės ir miškų ūkį.

Šios veiklos srities specifika – EIP veiklos grupė turi suburti trijų skirtingų tipų partnerius: žemės ūkio ir (ar) miškų ūkio veiklos subjektus (ūkininkus, miškų valdytojus), mokslo ir (arba) studijų ir konsultavimo institucijų atstovus, taip pat EIP veiklos grupėse gali dalyvauti ir kiti kaimo plėtros sektoriaus dalyviai, kurie kartu taikydami žinias ir inovacijas, įgyvendintų EIP projektus, kurių rezultatai prisidėtų prie žemės ir miškų ūkio tvarumo ir konkurencingumo. Todėl, ŽŪM vyr. specialisto teigimu, prieš apsisprendžiant kurti EIP veiklos grupę, ūkininkai, bendradarbiaudami su konsultantais ir mokslininkais, turi nuspręsti, kokių problemų sprendimai ūkininkavimo veikloje jiems reikalingi ir ar šioms problemoms spręsti yra reikalinga kurti EIP veiklos grupę ir inicijuoti projektą.

Inovacijos mokslininkai ūkininkas bendradarbiavimas Lietuvos žemės ūkis kaimo plėtra išmanus kaimas kaimietis kaimietė kaimo gyventojas

Rezultatų pritaikymas

Siekiant kuo platesnio EIP veiklos grupių pasiektų rezultatų pritaikymo, parama teikiama EIP projektams įgyvendinti pagal šias 12 temų:

 1. tvarus dirvožemio naudojimas;
 2. augalų produktyvumo didinimas ir produkcijos nuostolių mažinimas;
 3. augalų sveikata, kenksmingų organizmų ir piktžolių kontrolė;
 4. ūkininkavimo sistemų pritaikymas mažinant klimato kaitos poveikį;
 5. gyvūnų veislinės vertės ir produktyvumo didinimas;
 6. gyvūnų gerovės, sveikatinimo, aplinkosaugos standartų užtikrinimas gyvulininkystės ūkiuose ir gyvūnų mitybos organizavimas;
 7. pašarų gamybai panaudojant vietinius išteklius, trumpųjų maisto tiekimo grandinių valdymas ir vietos rinkų plėtra;
 8. agrarinė aplinkosauga ir ekologinis ūkininkavimas;
 9. miško ekosistemų įkūrimas nenaudojamose ir žemės ūkiui netinkamose žemėse bei ūkininkavimas jose;
 10. ūkio vadybos tobulinimas taikant naujas ūkio valdymo priemones;
 11. sodininkystės, uogininkystės ir daržininkystės technologijos;
 12. energijos gamyba naudojant žemės ūkio žaliavas ir jos panaudojimas žemės ūkyje ir miškininkystėje, žinių perdavimo sistemos plėtra.

Paramos dydis ir intensyvumas

Didžiausia galima paramos suma projektui yra 200 tūkst. eurų. Paramos intensyvumas, priklausomai nuo išlaidų tipo, yra nuo 60 iki 100 proc. Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programoje minėtai veiklos sričiai finansuoti numatyta 11,645 mln. eurų, EIP veiklos grupės bendradarbiavimo, projekto viešinimo ir projekto įgyvendinimo išlaidoms, susijusioms su personalo išlaikymu ir tyrimų įrangos, priemonių bei paslaugų įsigijimu, išlaidų intensyvumas yra 100 proc. Investicijoms į žemės ūkio techniką, priklausomai nuo sektoriaus, kuriame įgyvendinamas projektas, paramos intensyvumas yra nuo 60 (augalininkystė) iki 70 proc. (gyvulininkystė, sodininkystė, daržininkystė, uogininkystė).

Šiuo metu įgyvendinami 5 EIP veiklos grupės projektai.

Pradžia – galimybių studija

S. Miškinis atkreipia dėmesį, kad Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“ vertinimas vyksta dviem etapais. Pirmiausia EIP veiklos grupė pateikia EIP veiklos grupės projekto galimybių studiją, kurioje pristatoma planuojama inovacija, jos nauda šalies žemės ar miškų ūkiui. Vertinant galimybių studiją bus atsižvelgta, ar EIP veiklos grupės projekto galimybių studijoje nurodyta ūkininkavimo problematika yra aktuali, ar veiksmai prisidės prie Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos ir EIP tikslų pasiekimo, vertinamas problemos sprendimo naujumas, EIP veiklos grupės sudėtis (papildomi balai teikiami EIP veiklos grupėms, kuriose dalyvauja daugiau ūkininkų) taip pat vertinama EIP veiklos grupės galimybių studijos parengimo kokybė.

ŽŪM vyr. specialistas S. Miškinis pažymi, kad, pateikiant EIP veiklos grupės projekto galimybių studiją, būtina pateikti ir partnerių jungtinės veiklos sutartį bei kitus taisyklėse numatytus dokumentus.

Visą informaciją apie Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 m. programos paramą žemės ūkiui galite rasti čia: www.zum.lt.

KPF ŽŪM inovacijos, kaimo plėtra, ES parama, Lietuvos žemės ūkis

Slapukai
Prašome patvirtinti sutikimą naudoti slapukus šioje svetainėje


Leisti