Įsipareigojimai ganiavos laikotarpiu

Įsipareigojimai ganiavos laikotarpiu

Ūkininkai, dalyvaujantys Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklose turėtų prisiminti įsipareigojimus, susijusius su ganiavos laikotarpiu.

Išsaugoti ir pagerinti ekosistemas

Nuo gegužės 1 d. iki spalio 30 d. ganiavos termino turi laikytis ūkininkai, dalyvaujantys KPP priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklose „Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius“, „Specifinių pievų tvarkymas“, „Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“, „Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje“, „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“, „Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose“. Tuo tarpu pareiškėjai, saugantys nykstančių meldinių nendrinukių buveines šlapynėse, ganyti gali nuo gegužės 1 d. visame pagal veiklą deklaruotame plote, o ganymą turi užbaigti iki spalio 15 d.

Taigi, svarbu ne tik išsaugoti ir pagerinti su žemės ūkiu susijusias ekosistemas, bet ir atkurti biologinę įvairovę bei skatinti aplinkai draugišką ūkininkavimą, ypač jautriose gamtiniu požiūriu teritorijose. Minėtų tikslų įgyvendinimas glaudžiai su susijęs su pievų ir ganyklų priežiūra, vandens telkiniais bei nykstančių paukščių išsaugojimu.

Pievų tvarkymas

Jeigu ūkininkas pasirinko specifinių pievų sutvarkymo būdą, kai ganomi gyvuliai, vidutiniškai ganiavos laikotarpiu jis turi ganyti ne didesniu intensyvumu kaip 1 SG / ha įsipareigotame pagal priemonės veiklą plote. Tuo tarpu pasirinkus specifinių pievų sutvarkymo būdą – šienavimą, tai daryti galima pradėti ne anksčiau kaip liepos 15 d. Nušienautą žolę draudžiama smulkinti ir paskleisti, o iki spalio 15 d. žolė turi būti išvežta iš lauko. Taip pat iki šios datos privaloma nušienauti nenuganytos žolės likučius.

Šlapynių tvarkymas

Dalyvaujantys veikloje „Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“ pareiškėjai ganiavos laikotarpiu gali ganyti ne didesniu intensyvumu kaip 1 SG / ha pagal veiklą deklaruotame lauko plote. Nenuganytos žolės likučiai turi būti nušienauti. Šienavimą galima pradėti ne anksčiau kaip liepos 15 d. Pašalinti nenušienautą žolę bei nenuganytos žolės likučius privalu iki kitų metų kovo 1 d.

Vandens telkinių apsauga

Ūkininkai, dalyvaujantys „Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje“ veikloje, apsaugos juostą (pagal teisės aktus praplėstą iki privalomos pakrantės apsaugos juostos) gali kartą per metus nušienauti arba nuganyti. Pasirinkę šienavimo būdą pareiškėjai šienauti gali pradėti ne anksčiau kaip liepos 1 d. ir baigti ne vėliau kaip rugsėjo 30 d. Nušienautą ar susmulkintą žolę būtina pašalinti iki rugsėjo 30 d.

Laikantys gyvulius ūkininkai, pasirinkę tvarkyti apsaugos juostą ganydami gyvulius, įsipareigoja vidutiniškai ganiavos laikotarpiu ganyti ne mažesniu kaip 0,3 SG /ha ir ne didesniu kaip 1 SG /ha deklaruoto ploto intensyvumu. Nenuganytos žolės likučius nušienauti ir išvežti būtina iki spalio 30 d.

Saugojama meldinė nendrinukė

Vykdydami veiklą dėl nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimo natūraliose ir pusiau natūraliose pievose, pareiškėjai įsipareigoja ekstensyviai ganyti tik nušienautose teritorijose ir ganyti nerišant gyvulių. Ganyti ganiavos laikotarpiu galima ne didesniu intensyvumu kaip 1 SG / ha įsipareigotame plote.

O pareiškėjai, dalyvaujantys „Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas šlapynėse“ veikloje, ganiavos laikotarpiu (jei ganoma) privalo ganyti ne mažesniu intensyvumu kaip 0,3 SG / ha ir ne didesniu intensyvumu kaip 1 SG / ha deklaruoto ploto.

Pagal abi veiklas ganymą privaloma baigti spalio 15 d.

Visą informaciją apie Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos paramą žemės ūkiui ir kaimui galite rasti: www.zum.lt..

KPF ŽŪM aplinkosauga gamtosauga klimato kaita

Slapukai
Prašome patvirtinti sutikimą naudoti slapukus šioje svetainėje


Leisti