Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių (2018 m.)

Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių (2018 m.)
Kompensacinės paramos priemonė/veiklos sritis
Prioritetas – atkurti, išsaugoti ir pagerinti su žemės ūkiu ir miškininkyste susijusias ekosistemas.
Tikslinės sritys:
  • biologinės įvairovės atkūrimas, išsaugojimas ir didinimas, įskaitant „Natura 2000“ vietoves, teritorijas, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, ūkininkauti skirtas gamtiniu požiūriu didelės vertės teritorijas bei Europos kraštovaizdžius;
  • dirvožemio erozijos prevencijos ir dirvožemio tvarkymo gerinimas;
  • vandentvarkos gerinimas, įskaitant trąšų ir pesticidų valdymo gerinimą, siekiant išsaugoti regionų, kuriuose nustatytos specifinės kliūtys, paviršinius ir požeminius vandenis nuo užteršimo.
Pagal priemonę remiamos veiklos sritys, susijusios su aplinkai nekenksmingų ūkininkavimo sistemų skatinimu:
  • parama pagal veiklos sritį „Išmoka ūkininkaujantiesiems vietovėse, kuriose esama didelių gamtinių kliūčių“ skiriama kasmet už kiekvieną žemės ūkio paskirties žemės hektarą, siekiant kompensuoti paramos gavėjams dėl didelių gamtinių kliūčių žemės ūkio gamybai patirtas papildomas išlaidas ir prarastas pajamas;
  • parama pagal veiklos sritį „Išmoka ūkininkaujantiesiems vietovėse, kuriose esama specifinių kliūčių“ skiriama kasmet už kiekvieną žemės ūkio paskirties žemės hektarą, siekiant kompensuoti paramos gavėjams dėl specifinių kliūčių žemės ūkio gamybai patirtas papildomas išlaidas ir prarastas pajamas.
Pareiškėjais gali būti žemės ūkio veiklos subjektai, kurie laikosi žemės ūkio veiklos vykdymo kriterijų, nustatytų TI taisyklių III skyriuje, ir kurių žemės ūkio valda (toliau – valda) arba jos dalis:
  • yra vietovėje, kurioje esama didelių gamtinių kliūčių (didesnio arba mažesnio intensyvumo), patvirtintoje Programos veiklos srities „Išmoka ūkininkaujantiesiems vietovėse, kuriose esama didelių gamtinių kliūčių“ aprašyme;
  • arba patenka į Šiaurės Lietuvos karstinio regiono ar Nemuno deltos užliejamų pievų teritoriją, kuri priskiriama prie vietovių, kuriose esama specifinių kliūčių, kategorijos, patvirtintos Programos veiklos srities „Išmoka ūkininkaujantiesiems vietovėse, kuriose esama specifinių kliūčių“ aprašyme.
Išmokų dydžiai nurodomi įgyvendinimo taisyklių VIII skyriuje.

Aktuali informacija:
SVARBU
Paraiškų priėmimas
NUO 2018-04-16
IKI 2018-06-08
Pavėluotai paraiškos priimamos (už pavėluotą 1 d.d. paramos suma mažinama 1 proc.)
NUO 2018-06-11
IKI 2018-07-03
KPF ŽŪM išmokos  ūkininkams

Slapukai
Prašome patvirtinti sutikimą naudoti slapukus šioje svetainėje


Leisti