Meldinė nendrinukė ir jos išsaugojimas

Meldinė nendrinukė ir jos išsaugojimas

Meldinė nendrinukė – mažas ir charizmatiškas paukštelis, kuriam, deje, itin reikalinga žmogaus pagalba. Tai vienintelė Europos žvirblinių paukščių rūšis, priskirta prie globaliai nykstančių rūšių. Meldinė nendrinukė, kaip ir kiti ūkiuose gyventi prisitaikę pievų paukščiai visame pasaulyje, nyksta dėl įsivyraujančios pernelyg intensyvios žemdirbystės, šlapžemių sausinimo ir ganyklų užsodinimo mišku. Jai nepalankus ir kitas kraštutinumas – visiškas ūkininkavimo nutraukimas. Norint retąjį giesmininką išsaugoti būtinas nuolatinis ūkininko rūpestis ir ekstensyvus ūkininkavimas.

Grėsmės

 XX a. daugiausiai dėl būveinių nykimo – drenažo, žemės apleidimo, intensyvaus žemapelkių ir aliuvinių pievų naudojimo – išnyko 95 % meldinių nendrinukių populiacijos. Įvairios pastarųjų metų gamtosauginės iniciatyvos skirtingose šalyse lėmė gerą kai kurių meldinei nendrinukei svarbių buveinių būklę. Nepaisant to, būveinių praradimas išlieka viena didžiausių grėsmių paukšio išlikimui. Būveinės nyksta dėl intensyvaus ūkininkavimo, žemės paskirties keitimo, šlapynių sausinimo ar žemės apleidimo – ūkinės veiklos nutraukimo.

Kai kuriose teritorijose, kur sąlygos retiesiems paukščiams yra tinkamos perėti, populiacijos yra pernelyg mažos ir natūraliai jos nepajėgia atsikurti.

Kita didelė problema – būveinių fragmentacija. Meldinei nendrinukei tinkamos teritorijos yra nutolusios viena nuo kitos, o mažos populiacijos – izoliuotos. yra Tokios populiacijos yra itin pažeidžiamos ir susiduria su didele grėsme išnykti. Yra galimybė, jog po nesėkmingų metų kažkuri populiacija gali ir nebeatsikurti.

Vandens lygis yra kitas svarbus veiksnys meldinės nendrinukės gyvenime. Jis lemia tiek paukščio gyvenamosios aplinkos būklę, tiek maisto gausą. Vandens lygis keičia augalijos struktūrą, daro įtaką bestuburių kiekiui.

Pagrindinėse meldinės nendrinukės buveinėse Lietuvoje (Nemuno deltoje ir pajūryje) ūkininkai užtikrina būveinių palaikymą. Specialios agroaplinkosauginės priemonės kompensuoja ūkininkams dėl vėlyvo šienavimo tokiose teritorijose patirtus nuostolius. Nepaisant to, biomasės panaudojimas išlieka dideliu iššūkiu.

aplinkosauga gamtosauga klimato kaita išmokos ūkininkams išmanus kaimas kaimietis kaimo gyventojas

Aplinkosauga

Nykstančio paukščio meldinės nendrinukės buveinių išsaugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose

 Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veikla „Nykstančio paukščio meldinės nendrinukės buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose“ suteikia galimybę ūkininkams, kurių valdose yra specialistų išskirtos, meldinei nendrinukei svarbios teritorijos, gauti 291€/ha išmokas.

Ūkininkas įsipareigoja:

Vykdyti veiklą pievose, kuriose nustatyta meldinių nendrinukių buveinių;

 • Neįrengti naujų drenažo ar laistymo ir drėkinimo sistemų;
 • Nenaudoti augalų apsaugos produktų, mineralinių ir organinių (išskyrus gyvulių ganymą) trąšų, kalkinimo priemonių;
 • Nuo einamųjų metų birželio 15 d. Iki liepos 1 d. Paramos paraiškų priėmimo vietoje ar prisijungus elektroniniu būdu susipažinti su PPIS atnaujintais duomenimis, atsižvelgiant į Aplinkos ministerijos ar jos įgaliotos institucijos pateiktą informaciją dėl meldinių nenrinukių nustatyto fakto pagal veiklą deklaruotuose plotuose.
  Remiantis šiais duomenimis, deklaruotus plotus tvarkyti taip:

  • aplinkos ministerijai ar jos įgaliotai institucijai neradus meldinių nendrinukių buveinėse perinčių paukščių (veisimosi elgesį demonstruojančių patinų), pusę pagal šią veiklą deklaruoto ploto pradėti šienauti ne anksčiau kaip liepos 1 d., žolę nupjauti iki liepos 30d., o radus – ne anksčiau kaip rugpjūčio 15d.
  • nuo rugpjūčio 1 d. Nušienauti visą likusį pagal šią veiklą deklaruotą plotąir nušienautą žolę išvežti iš lauko iki spalio 1 d. (išskirtiniais atvejais dėl aukšto gruntinio vandens (kai negali įvažiuotižolei išvežti reikalinga technika) lygio iki spalio 1 d. nušienauta žolė turi būti sukrauta į krūvas ir išvežta iš lauko iki kitų metų kovo 1 d.)
  • ekstensyviai ganyti tik nušienautose teritorijose (ganyti tik nerišant gyvulių)
  • ganyti gyvulius ganiavos laikotarpiu ne didesniu kaip 1SG/ha intensyvumu įsipareigotame pagal veiklą plote
  • ganyti baigti iki spalio 15 d.
aplinkosauga gamtosauga klimato kaita išmokos ūkininkams išmanus kaimas kaimietis kaimo gyventojas šlapynės

Gamtosauga. Šlapynė

Nykstančio paukščio meldinės nendrinukės buveinių išsaugojimas šlapynėse

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veikla „Nykstančio paukščio meldinės nendrinukės buveinių išsaugojimas šlapynėse“ suteikia galimybę ūkininkams, kuriems priklausančios teritorijos yra Aplinkos ministerijos ar jos įgaliotos institucijos nustatytuose šlapynių plotuose bei tuo pačiu patvirtintose meldinės nendrinukėms svarbiose teritorijose, gauti 160€/ha išmokas.

Ūkininkas įsipareigoja:

 • Vykdyti veiklą šlapynėse, kuriose nustatytos meldinių nendrinukių buveinės (informacija apie šiuos plotus skelbiame PPIS);
 • Neįrengti naujų drenažo sistemų;
 • Nenaudoti augalų apsaugos produktų, mineralinių ir organinių (išskyrus gyvulių ganymą) trąšų, kalkinimo priemonių;
 • Šienauti 50% pagal šią veiklą deklaruoto ploto kiekvienais metais (per 2 metus nušienaujant visą plotą);
 • Pradėti šienauti ne anksčiau kaip rugpjūčio 1 d.;
 • Sutvarkyti nupjautą žolę (pvz., sugrėbti, surulonuoti, sudėti į krūvas ar kitu būdu) iki spalio 1 d. Bei išvežti iki kitų metų kovo 1 d.;
 • Nepaskleisti nušienautos ar susmulkintos žolės;
 • Laikytis ganymo reikalavimų (jei ganoma):
  • laikyti gyvulius ir vidutiniškai ganiavos laikotarpiu ganyti ne mažesniu kaip 0,3 SG/ha ir ne didesniu kaip 1 SG/ha intensyvumu įsipareigotame pagal veiklą plote
  • ganyti galima visame pagal veiklą deklaruotame plote
  • ganyti pabaigti iki spalio 15 d.

KPF ŽŪM aplinkosauga

Slapukai
Prašome patvirtinti sutikimą naudoti slapukus šioje svetainėje


Leisti