Naujos galimybės verslo plėtrai kaime

Naujos galimybės verslo plėtrai kaime

Iki rugsėjo 28 d. priimamos paraiškos paramai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti“, finansuojamą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Populiarumas įgyja pagreitį

Per anksčiau skelbtus paraiškų taikymo etapus yra pateiktos 483 paraiškos. Parama teikiama įvairių ne žemės ūkio verslų plėtrai. UAB „Kėdainių akmenukai“ gavo apie 53 tūkst. paramos ir šias lėšas panaudojo įsigyti dvejas akmens pjovimo stakles. UAB „Arpolis“ ketina įsigyti baldų gamybos įrangą ir papildyti įmonės veiklą. Ši Alytaus rajone esanti baldų gamybos įmonė įgyvendina 400 tūkst. eurų vertės projektą, o iš tos sumos 173 tūkst. eurų – KPP parama. UAB „Domonas“ iš Klaipėdos rajono parama praverčia modernizuojant skydinių karkasinių namų gamybą. Medienos apdirbimu užsiimanti UAB „Kriaunų malūnas“ atnaujina gamybinę bazę.

Galimi pareiškėjai

Pagal šią KPP veiklos sritį paramos gali kreiptis privatus juridinis arba fizinis asmuo, kuris nuo paraiškos pateikimo iki paramos sutarties pasirašymo turi atitikti labai mažos arba mažos įmonės reikalavimus, nurodytus Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme (taikoma juridiniams asmenims) ir Rekomendacijoje Nr. 2003/361/EB (taikoma fiziniams asmenims). Tinkamas pareiškėjas iki paraiškos pateikimo turi vykdyti ūkinę komercinę veiklą ir gauti iš šios veiklos taisyklėse nustatyto dydžio pajamas (fiziniai asmenys – ataskaitiniais metais ne mažiau kaip 12 minimalios mėnesinės algos dydžių; juridiniai asmenys – ataskaitiniais metais ne mažiau kaip 12 vidutinių darbo užmokesčių dydžių). Paramos paraišką (Taisyklių 1 priedas) pareiškėjas teikia individualiai, partneriai negalimi. Pareiškėju negali būti juridinių asmenų filialai arba atstovybės.

Visos gautos paraiškos bus vertinamos pagal projektų atrankos kriterijus, už atitiktį jiems skiriant prioritetinius balus. Prioritetiniai balai skiriami ilgiau kaimo vietovėje veikiantiems subjektams; pareiškėjams, prašantiems mažesnio paramos intensyvumo; projektams, kurie bus įgyvendinami savivaldybėse, kuriose nedarbo lygis aukštesnis nei vidutinis Lietuvos nedarbo lygis; projektams, kurie kuria papildomas darbo vietas negu privaloma; projektams, kur numatytos investicijos į nuosavybės teise valdomą nekilnojamąjį turtą; pareiškėjams, kurie yra jaunesni negu 40 metų amžiaus; pareiškėjoms – moterims; labai mažoms įmonėms, kurių vidutinis metinis darbuotojų skaičius nesiekia 10, o metinės pajamos – iki 700 000 eurų. Didžiausia paramos suma vienam projektui – iki 200 tūkst. eurų. Paramos suma susieta su kuriamų naujų darbo vietų skaičiumi. Vienai darbo vietai įsteigti gali būti skiriama ne daugiau kaip 50 000 eurų. Finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų išlaidų.

Remiama ne žemės ūkio veikla

Pagal KPP priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti“ veiklą „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ remiamas ne žemės ūkio veiklų, kurios nurodytos Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje, vystymas.

Parama teikiama gamybinių ir kitų būtinų pastatų, sttinių statyba, rekonstrukcijai, kapitaliniam remontui; naujoms statybinėms medžiagoms įsigyti naują statybą, rekonstravimą ar kapitalinį remontą atliekant ūkio būdu; naujai technikai ir įrangai, transporto priemonėms (N kategorija, N1 klasė) įsigyti; infrastruktūrai kurti (apšvietimo, privažiavimo, vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sistemos įrengimas, kitos infrastruktūros).

Jeigu paramos prašoma statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto arba infrastruktūros darbams, kartu su paraiška gauti paramą verslui kaime turi būti pateiktas techninis projektas arba projektiniai pasiūlymai su sąmatomis. Jeigu su paraiška teikiami projektiniai pasiūlymai, techninis projektas ir statybą leidžiantis dokumentas turi būti pateiktas pradėjus vykdyti projektą iki pirmojo mokėjimo prašymo pateikimo dienos.

Neremiama alkoholinių gėrimų gamyba ir prekyba jais; tabako gaminių gamyba ir prekyba jais; ginklų ir šaudmenų gamyba ir prekyba jais; azartinių lošimų ir lažybų organizavimas; didmeninė ir mažmeninė prekyba, išskyrus mažmeninę prekybą savo pagaminta produkcija; finansinis tarpininkavimas, pagalbinė finansinio tarpininkavimo veikla; draudimo ir pensijų lėšų kaupimo operacijos; nekilnojamojo turto operacijos; teisinės ir konsultavimo veiklos organizavimas; medžioklė, gaudymas spąstais, medžioklės patirties sklaida ir su tuo susijusios paslaugos; elektros energijos gamyba, perdavimas ir paskirstymas; žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė bei akvakultūra, išskyrus paslaugas žemės ūkiui, jei pareiškėjas nevykdo žemės ūkio veiklos; krovininio kelių transporto ir perkraustymo veikla; už paramos lėšas įgyto turto nuoma, išskyrus poilsio ir sporto reikmenų nuomą.

Įdarbinimas pagal poreikį

Patvirtinus naujas šios veiklos administravimo taisykles, paramos dydis susietas su planuojamomis įkurti darbo vietomis. Vienai darbo vietai, kai darbuotojas dirba 8 val. per dieną ir 40 val. per savaitę, sukurti skirta didžiausia paramos suma gali siekti 50 tūkst. eurų. Svarbus įgyvendinimo taisyklių pakeitimas yra tai, kad darbo vietą galima kurti pagal poreikį – mažesnę ar didesnę. Pavyzdžiui, kuriant 0,5 darbo vietos, didžiausia paramos suma gali būti 25 tūkst. eurų, 1,5 darbo vietos – 75 tūkst. eurų.

Visą informaciją apie Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos paramą žemės ūkiui ir kaimui galite rasti čia: www.zum.lt.

LR žemės ūkio ministerija žūm verslo plėtra kaime

Slapukai
Prašome patvirtinti sutikimą naudoti slapukus šioje svetainėje


Leisti