Smulkieji ūkiai turi galimybę augti ir tapti konkurencingesniais

Smulkieji ūkiai turi galimybę augti ir tapti konkurencingesniais

Smulkieji ūkiai, skaičiuojama, apima net 80 proc. Lietuvos ūkio valdų. Jiems išsilaikyti rinkoje nėra pati lengviausia užduotis, jau nekalbant apie konkurenciją su didžiaisiais žemvaldžiais. Neretai šių ūkių šeimininkai, siekdami tapti konkurencingesniais, susiduria su daugybe sunkumų. Būtent dėl to vienas iš pagrindinių Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 m. programos (KPP) tikslų ir yra remti smulkiuosius bei vidutinius ūkius, kad šie galėtų lengviau išsilaikyti rinkoje.

Ūkininkai, kurie siekia pagerinti savo darbo sąlygas, kurie nori atnaujinti savo žemės ūkio techniką ar įrangą, ar tie, kurie siekia pasistatyti naujus gamybinius pastatus arba rekonstruoti senus, jau dabar turi suklusti ir mėginti pasinaudoti KPP priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritimi „Parama smulkiems ūkiams“. Šiemet paraiškos bus renkamos nuo gegužės 2 d. Iki birželio 29 d. Šiam paraiškų priėmimui skirta kiek daugiau nei 6 mln. eurų paramos suma.

Tai – viena iš patraukliausių veiklos sričių, kuria gali pasinaudoti smulkieji ūkiai, kad sustiprintų savo ūkius, nes paramos intensyvumas siekia net 100 proc.

Tai – viena iš patraukliausių veiklos sričių, kuria gali pasinaudoti smulkieji ūkininkai, kad sustiprintų savo ūkius, nes paramos intensyvumas siekia net 100 proc. Svarbu žinoti, kad paramą galima gauti ne tik žemės ūkio produktų gamybai, bet ir valdoje pagamintų ar išaugintų prekinių žemės ūkio produktų apdorojimui (rūšiavimui, pakavimui ir t. t.), perdirbimui ir teikimui rinkai. Teikiant paramą smulkiųjų ūkių plėtrai, modernizuojami ūkiai, didėja šių ūkių konkurencingumas“, – pabrėžė Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento specialistė Inga Miknevičiūtė.

Anot jos, paramos pagal priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“ gali kreiptis ne jaunesni kaip 18 metų fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir iki paramos paraiškos pateikimo dienos įregistravę žemės ūkio valdą ir ūkininko ūkį, kurie bent paskutiniais metais prieš pateikiant paramos paraišką deklaruoja pasėlius ir (arba) registruoja ūkinius gyvūnus ir kurių produkcijos standartine verte išreikštas valdos ekonominis dydis yra nuo 4 tūkst. iki 7 999 eurų. Paramos gavėjas privalo pateikti verslo planą, kuris turi būti pradėtas įgyvendinti per 9 mėn. nuo sprendimo suteikti paramą priėmimo.

„Didžiausia paramos suma vienam paramos gavėjui gali būti 15 tūkst. eurų, kompensuojant 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Pirmoji išmokos dalis, sudaranti net 80 proc. visos išmokos sumos, paramos gavėjui išmokama priėmus sprendimą suteikti paramą. Tai labai palengvina projekto finansavimo galimybes. Likusi 20 proc. paramos sumos dalis išmokama tinkamai įgyvendinus projektą“, – vardijo I. Miknevičiūtė.

Pasak specialistės, paramą gauti galima ne tik žemės ūkio technikai, įrangai įsigyti ar gamybiniams pastatams statyti, bet ir ūkiniams gyvūnams, daugiamečiams augalams, statybinėms medžiagoms nusipirkti. Be to, nuo šių metų numatyta leisti paramos lėšomis įsigyti ir naudotus, senesnius kaip 7 metų traktorius, kurie turi galiojančią privalomą techninę apžiūrą. Tai – smulkiesiems ūkininkams labai svarbus pokytis.

Šios priemonės prioritetai – ūkių ekonominės veiklos rezultatų gerinimas ir palankesnių sąlygų ūkių restruktūrizavimui ir modernizavimui sudarymas, visų pirma, siekiant intensyvinti dalyvavimą rinkoje ir orientavimą, taip pat žemės ūkio įvairinimą. Pagal veiklos sritį bus remiama žemės ūkio produktų gamyba, prekinių žemės ūkio produktų, pagamintų arba išaugintų ūkyje, apdorojimas, rūšiavimas, pakavimas, perdirbimas ir pateikimas rinkai.

Taip pat finansuojamos bendrosios išlaidos (verslo plano parengimas, viešinimo išlaidos).

Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 35 balai. Balai skiriami, jei kuriamas specializuotas gyvulininkystės, daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės arba mišrusis ūkis, pareiškėjams, kurių ūkis smulkesnis, jaunesniems pareiškėjams, ūkininkaujantiems vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, kooperatyvų nariams bei pareiškėjams, kurie nusimato didesnę savo ūkio plėtrą.

Svarbu paminėti, kad yra parengta automatizuota verslo plano forma, kuri palengvina verslo plano parengimą. Verslo plano forma yra paskelbta žemės ūkio ministerijos tinklalapyje, adresu http://zum.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kaimo-pletra/lietuvos-kaimo-pletros-2014-2020-m-programa/priemones/6-priemone-ukio-ir-verslo-pletra.

Iki šiol per Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. įgyvendinimo laikotarpį jau pateiktos 1194 paraiškos. Parama pasinaudoję žemdirbiai patenkinti atsiradusia galimybe atnaujinti savo ūkius. Didžioji dalis iš jų tvirtina, kad jei ne svari finansinė parama, jie greičiausiai nebūtų ryžęsi investuoti savo lėšų į ūkių modernizavimą.

Visą informaciją apie Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos paramą žemės ūkiui ir kaimui galite rasti čia: www.zum.lt.

KPF ŽŪM smulkieji ūkiai parama smulkiems ūkiams

Slapukai
Prašome patvirtinti sutikimą naudoti slapukus šioje svetainėje


Leisti