Už pasodintą mišką ir jo priežiūrą – parama

Už pasodintą mišką ir jo priežiūrą – parama

Ūkininkams, turintiems nenašių, dirvonuojančių ar sunkiai įdirbamų žemių, siūloma išeitis – ES paramos lėšomis ją apželdinti mišku. Iki balandžio 30 d. pateikusiems paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros programos (KPP) priemonę „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“ būtų kompensuotos  naujo miško veisimui skirtos išlaidos. 

Metas apsispręsti

Dėl įvairių priežasčių neprižiūrėtuose dirbamos žemės plotuose jau po keliolikos metų gali ošti šiandien pasodintų medžių miškelis. Tiek valstybė, tiek Europos Sąjunga (ES) skatina veisti miškus ir tam teikia paramą, nesvarbu esate fizinis ar juridinis asmuo. Tiesa, yra keli svarbūs pareiškėjui keliami reikalavimai: teikti paraiškas ES paramai gauti gali ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus fiziniai asmenys, kurių planuojama apželdinti mišku žemė priklauso nuosavybės teise, o savivaldybės, kurios tokią žemę valdo patikėjimo teise.

Naujiems miškams šį pavasarį sodinti numatyta skirti 9 797 662 Eur paramos lėšų. Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) specialistai ragina teikti paraiškas nelaukiant numatyto termino paskutiniųjų dienų. Kaip žinoma iš praktikos, didžiausio paraiškų teikėjų srauto sulaukiama paskutinėmis paraiškų priėmimo dienomis.

Paraiškos teikiamos tik elektroniniu būdu, naudojantis Žemės ūkio ministerijos informacinės sistemos (ŽŪMIS) portalo internetine prieiga adresu https://zumis.lt. Paraiška turi būti pateikta ne vėliau kaip iki kvietimo teikti paramos paraiškas paskutinės dienos 12 val.

Duodama laiko

„Priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Miško veisimas“ maksimali parama vienam pareiškėjui per trijų mokestinių metų laikotarpį negali būti didesnė nei 200 tūkst. eurų“, – sako ŽŪM Kaimo plėtros departamento Kompensacijų ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Dalia Rutkauskaitė, įspėdama, kad pradėti sodinti mišką galima tik pateikus paraišką. Pagal minėtą KPP veiklos sritį miškui įveisti skiriama vienkartinė kompensacinė išmoka, o  įveisto miško priežiūrai, apsaugai ir ugdymui 12 metų mokama kasmetinė kompensacinė išmoka. Pareiškėjai, kurių paraiškos patvirtintos, privalo mišką įveisti per tris artimiausius miško želdinimo sezonus nuo paramos paraiškos pateikimo dienos.

Miškui įveisti skiriama vienkartinė kompensacinė išmoka, o įveisto miško priežiūrai, apsaugai ir ugdymui 12 metų mokama kasmetinė kompensacinė išmoka.

Savaime mišku apaugusioje (kai papildomai želdinti nereikia) žemėje miško įveisimo išmoka nemokama, o miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmoka mokama, jei žėlinių vidutinis amžius yra  iki 5 metų. Jeigu želiančio miško plote tikslinių medžių rūšių tankis yra nepakankamas ir (arba) jie auga netolygiai, padrikai ir plotą reikia papildomai želdinti, apskaičiuota miško įveisimo išmoka už tą medžių rūšį bus mažinama proporcingai pagal tos rūšies savaiminukų skaičių hektare, skaičiuojant nuo projekte numatyto bendro tos rūšies medžių skaičiaus hektare.

Miškas gali būti veisiamas tiek miško žemėje, tiek ne miško žemėje. Kai miškas veisiamas ne miško žemėje, pareiškėjas turi būti gavęs Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus leidimą jį įveisti. Prie leidimo turi būti pridėtas žemės sklypo planas su pažymėtu plotu, kuriame leidžiama veisti mišką.

miško atkūrimas miško želdinimas

Miško atkūrimas. Miško želdinimas.

Pravartu žinoti

Parama neteikiama, jei sodinami trumpos rotacijos želdiniai (kirtimų rotacijos trukmė – iki 15 metų), kalėdinės eglutės ir greitai augančių rūšių medžiai, skirti energijai gaminti. Želdinant greitai augančias medžių rūšis, kurių laikotarpis tarp dviejų kirtimų yra nuo 15 iki 20 metų, parama teikiama tik jų įveisimo išlaidoms kompensuoti. Miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmokos nemokamos.

Svarbu žinoti, kad vientisas veisiamo miško plotas turi būti ne mažesnis kaip 0,5 ha, išskyrus atvejus, kai veisiamo miško plotas ribojasi su mišku (t. y. tampa jau esančio miško dalimi) arba su veisiamu mišku, už kurį parama buvo skirta anksčiau.

Pareiškėjai privalo turėti parengtą miško želdinimo ir žėlimo projektą su priedais. Projektas turi atitikti Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų reikalavimus, būti patvirtintas VĮ Valstybinių miškų urėdijos regioninio padalinio, kurio veiklos teritorijoje yra žemės plotas, kuriame planuojama veisti mišką, valstybinio miškų pareigūno. Projekte būtina nurodyti, kad želdinius sudarytų ne mažiau kaip 10 proc. lapuočių medžių rūšių ir ne daugiau kaip 60 proc. ąžuolų ir (arba) 40 proc. liepų.

MIŠKO ĮVEISIMO, ĮVEISTO MIŠKO PRIEŽIŪROS, APSAUGOS IR UGDYMO IŠMOKŲ APSKAIČIAVIMO TVARKA

Medžių rūšys* Miško įveisimo išmoka Eur už 1 ha Miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo kasmetinė išmoka (mokama 12 metų) Eur už 1 ha
Paprastoji pušis 1097 363
Paprastoji eglė 988 284
Karpotasis ir plaukuotasis beržai, paprastasis skroblas 1002 123
Juodalksnis 1023 123
Europinis ir plačiažvynis maumedžiai 1900 204
Paprastasis klevas, paprastasis uosis, kalninė guoba, paprastasis skirpstas, paprastoji vinkšna 2491 224
Mažalapė liepa 2578 178
Bekotis ir paprastasis ąžuolai, paprastasis bukas 3140 246
Drebulė 1546 136
Hibridinė drebulė 2123 150

Daugiau informacijos: www.zum.lt arba www.nma.lt.

KPF ŽŪM kaimo plėtra ES parama Išmanus kaimas Lietuvos miškai

Slapukai
Prašome patvirtinti sutikimą naudoti slapukus šioje svetainėje


Leisti