Žemės konsolidacija. KPP parama

Žemės konsolidacija. KPP parama
Žemėnauda. Žemės konsolidacija

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa>Priemonės >4 priemonė. Investicijos į materialųjį turtą.

4.3 Veiklos sritis „Parama investicijoms į žemės ūkio ir miškininkystės plėtrą ir pritaikymą“.

Veikla 4.3.1 „Parama žemės konsolidacijai“.

Veiklos „Parama žemės konsolidacijai“ įgyvendinimo taisyklės.

 

Paramos žemės konsolidacijai dydis ir intensyvumas

  • Lėšos priemonei įgyvendinti skiriamos iš EŽŪFKP ir bendrojo finansavimo lėšų, numatytų Lietuvos Respublikos valstybės biudžete.
  • Finansuojama 100 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo).
  • Didžiausia paramos suma vienam projektui – 400 000 (keturi šimtai tūkstančių) eurų su PVM.
  • Didžiausia paramos suma negali viršyti 347,54 eurų (trijų šimtų keturiasdešimt septynių eurų penkiasdešimt keturių centų) už ha konsoliduojamo ploto (neįskaitant viešųjų erdvių, viešosios infrastruktūros tvarkymo ir natūralių žemės sklypų ribų pertvarkymo išlaidų), o bendra paramos suma, tenkanti 1 ha, negali viršyti 50 procentų vidutinės žemės rinkos vertės, nustatytos pagal žemės verčių žemėlapius. Paraiškos pateikimo metu vieno žemės konsolidacijos projekto dalyvio žemės sklypų plotas projekte gali sudaryti ne daugiau kaip 30 procentų žemės konsolidacijos projekto teritorijos.
  • Paramos dydis skaičiuojamas atsižvelgiant į tinkamas finansuoti išlaidas, nurodytas šių Taisyklių IX skyriuje.

Pagal Lietuvos Respublikos žemės įstatymąžemėnauda – tai žemės sklypas arba bendra ūkine veikla susieti du ar daugiau žemės sklypų, nustatyta tvarka įteisinti naudotis fiziniam ar juridiniam asmeniui.

Žemės konsolidacija – žemės sklypų pertvarkymas, kuomet žemės savininkų pageidavimu keičiamos jų sklypų ribos ir vieta, siekiant sustambinti žemės sklypus, suformuoti racionalias ūkių žemėnaudas ir pagerinti jų struktūrą, sukurti reikiamą infrastruktūrą ir įgyvendinti kitus žemės ūkio ir kaimo plėtros bei aplinkos politikos tikslus ir uždavinius.

Visą informaciją apie Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 m. programos paramą žemės ūkiui galite rasti čia: www.zum.lt.

LR žemės ūkio ministerija žūm žemės konsolidacija žemėnauda

Slapukai
Prašome patvirtinti sutikimą naudoti slapukus šioje svetainėje


Leisti