Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos

Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa. Priemonės.

„Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“ įgyvendinimo taisyklės

 

Kokia parama teikiama? 

Europos Sąjungos parama

Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos įgyvendinimo laikotarpiu

 • Priemonė ,,Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“ (žemės ūkio ministro 2015 m. kovo 13 d. įsakymas Nr. 3D-169);
 • Priemonės ,,Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veikla ,,Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“ (žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 3 d. įsakymas Nr. 3D-254).
Valstybės (de minimis) pagalba 
 • Pagalbos kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamybai skatinti teikimas (žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 23 d. įsakymas Nr. 3D-184);
 • Veiklos, susijusios su kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų populiarinimu ir realizavimu, finansavimas (žemės ūkio ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymas Nr. 3D-942).
Europos Sąjungos parama

Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos įgyvendinimo laikotarpiu

Priemonė

,,ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ KOKYBĖS SISTEMOS“ 

 Kas gali kreiptis paramos?

Paramos gali kreiptis žemės ūkio veiklos subjektai, auginantys ir (arba) gaminantys ir tiekiantys rinkai kokybiškus žemės ūkio ir maisto produktus ir nustatyta tvarka įregistravę žemės ūkio valdą (kaip valdytojai arba partneriai). Paramos besikreipiantys fiziniai asmenys turi būti ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus.

 Parama teikiama pareiškėjams, dalyvaujantiems vienoje ar keliose iš šių kokybės sistemų:

 • Ekologiškų produktų kokybės sistemoje;
 • Europos Sąjungos pripažintų produktų kokybės sistemoje;
 • Nacionalinėje žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemoje (toliau – NKP kokybės sistema).

Parama teikiama pirmą kartą į vieną ar kelias iš įvardytų kokybės sistemų įsijungiantiems žemės ūkio veiklos subjektams, paramos paraišką pateikusiems per dvejus metus nuo pirmojo patvirtinamojo dokumento, sertifikato išdavimo arba gamintojo įregistravimo Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) tvarkomame Europos Sąjungos pripažintų produktų registre dienos.

Pareiškėjas turi auginti ir (arba) gaminti ir tiekti rinkai produktus, kurie skirti žmonėms tiesiogiai vartoti  (pvz., parama nebus teikiama tik už grūdų, gyvulių auginimą), o jų gamybos procesas turi būti sertifikuotas/kontroliuojamas nepriklausomos įstaigos.

Kokio dydžio parama teikiama?

Parama teikiama ne ilgiau kaip penkerius metus. Didžiausia galima paramos suma vienai žemės ūkio valdai per metus:

 • Ekologiškų produktų kokybės sistemos dalyviams – 2998 Eur;
 • ES pripažintų produktų kokybės sistemų dalyviams – 2776 Eur;
 • NKP kokybės sistemos dalyviams – 2895 Eur.

 Tiems, kurie dalyvauja keliose kokybės sistemose, skiriama ta paramos suma, kuri yra didesnė.

 Kokios išlaidos finansuojamos?

 • Kokybiškų produktų sertifikavimo, jų gamybos kontrolės ir laboratorinių tyrimų išlaidos; Įsitraukimo į kokybės sistemą išlaidos:
 • sertifikavimo įstaigos arba kontrolės institucijos imamo registracijos mokesčio,
 • kanceliarinių prekių, smulkios biuro ir kompiuterinės įrangos įsigijimo – iki 100 Eur per metus,
 • kokybiškų produktų etiketės ir (ar) prekinės pakuotės dizaino sukūrimo, reklaminio stendo, reklaminių juostų, lipdukų ir kitos reklaminės medžiagos dizaino sukūrimo ir įsigijimo – iki 1000 Eur per visą paramos įgyvendinimo laikotarpį,
 • kokybiškų produktų ženklo, etiketės su šiuo ženklu ir (ar) prekinės pakuotės spausdinimo, gamybos ir (ar) įsigijimo – iki 1400 Eur per metus,
 • vizitinių kortelių, lankstinukų ar skrajučių maketavimo, spausdinimo ir įsigijimo – iki 300 Eur per metus.
 • Metinis įnašas už dalyvavimą kokybės sistemoje (iki 150 Eur, iš jų – iki 25 proc. gali būti skirta organizacijai (pvz., asociacijai, kooperatyvui), kurios narys yra pareiškėjas).

Paramos gavėjas išlaidas apmoka savo lėšomis ir pateikia mokėjimo prašymą, kuriame deklaruoja patirtas ir apmokėtas išlaidas. Paramos gavėjų atsiskaitymai su tiekėjais turi vykti tik per finansines institucijas.

Kokie paramos paraiškų atrankos kriterijai?

Parama teikiama paramos paraiškai, kurios atitiktis atrankos kriterijams įvertinama ne mažiau kaip 50 balų. Paraiška įvertinta mažiau kaip 50 balų, atmetama.

Eil. Nr. Projektų atrankos kriterijai Balai
1. Pareiškėjo ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte (SP), yra:
1.1 iki 8 000 Eur įskaitytinai 50
1.2 didesnis kaip 8 000 Eur 30
2. Pareiškėjas yra žemės ūkio kooperatyvo/asociacijos narys 30
3. Pareiškėjas ne anksčiau kaip prieš 2 metus iki paramos paraiškos pateikimo dalyvavo mokymuose* 20

*Pagal Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centro patvirtintas mokymų programas, susijusias su ekologiškų produktų, ES pripažintų produktų, NKP kokybės sistemų ar aplinkosaugos reikalavimų laikymusi.

 Kokius įsipareigojimus turi prisiimti paramos gavėjas?

 • tvarkyti buhalterinę apskaitą teisės aktų nustatyta tvarka iki paskutinio mokėjimo prašymo pateikimo dienos,
 • nustatyta tvarka viešinti paramą (žemės ūkio ministro 2014 m.gruodžio 3 d. įsakymas Nr. 3D-925),
 • sudaryti sąlygas asmenims, turintiems teisę audituoti ir (arba) kontroliuoti, tikrinti, kaip yra vykdoma veikla, laikomasi sąlygų, už ką buvo skirta išmoka,
 • teikti visą informaciją ir duomenis, reikalingus statistikos tikslams ir programos įgyvendinimo stebėsenai bei reikalingiems vertinimams atlikti.

Paramos paraiška teikiama viena visam 5 metų paramos laikotarpiui. 

Europos Sąjungos parama

Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos įgyvendinimo laikotarpiu Priemonės ,,Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“

VEIKLA ,,TAUSOJANTI APLINKĄ VAISIŲ IR DARŽOVIŲ AUGINIMO SISTEMA“

 Kas gali kreiptis paramos?

Paramos gali kreiptis pagal NKP kokybės sistemą vaisius, uogas ir daržoves auginantys subjektai, kurie turi:

 • prisiimti ir laikytis įsipareigojimų 5 metų laikotarpiui bei kasmet teikti paramos paraišką,
 • auginti šviežius vaisius, uogas ar daržoves, laikantis pagal NKP kokybės sistemą užaugintų šviežių vaisių, uogų ir daržovių, taip pat jų perdirbtų produktų specifikacijoje išdėstytų reikalavimų, ,
 • turėti sertifikavimo įstaigos išduotą sertifikatą,
 • įsipareigojimų laikotarpiu, siekiant įgyti veiklos įgyvendinimui reikalingų žinių ir gebėjimų, naudotis individualiomis, specializuotų konsultantų teikiamomis paslaugomis.

Kokio dydžio parama teikiama?

Parama teikiama kaip kompensacinė išmoka už papildomas išlaidas ir prarastas pajamas dėl griežtesnių ir papildomų agroaplinkosaugos įsipareigojimų laikymosi.

Kompensacinės išmokos dydis:

 • daržovių ir bulvių augintojams – 318 Eur/ha;
 • vaisių ir uogų augintojams – 336 Eur/ha.

Kokie įsipareigojimai privalomi veiklos dalyviams?

 • antroje augalų vegetacijos pusėje piktžoles naikinti tik mechaninėmis priemonėmis,
 • augalų apsaugos produktus, turinčius tos pačios veikliosios medžiagos, naudoti ne dažniau kaip 2 kartus per vegetacijos laikotarpį,
 • vaisių, uogų ir daržovių apsaugai nenaudoti toksiškus ir labai toksiškus, paženklintus „T“ bei „T+“ augalų apsaugos produktų,
 • laikantis kiekvienai rūšiai reikalingos fitosanitarinės pertraukos sudaryti ir vykdyti sėjomainos planą,
 • kiekvienais metais, vadovaujantis dirvožemio ir (arba) augalo laboratoriniais tyrimais, sudaryti ir vykdyti tręšimo planą,
 • būti registruotiems Integruotos augalų apsaugos informavimo, konsultavimo ir mokymų informacinės sistemos (IKMIS, https://ikmis.lzukt.lt/) naudotojais ir šia sistema naudotis,
 • soduose ir uogynuose pašalinti negyvus vaismedžius ir vaiskrūmius, jų tarpueilius įdirbant taip, kad juose būtų sunaikintos piktžolės. Tuo atveju, jei tarpueiliuose yra pieva, ji turi būti nušienauti ne mažiau kaip 1 kartą per metus iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d.

Paramos paraiška teikiama kiekvienais metais. 

 Valstybės (de minimis) pagalba

KOKYBIŠKŲ ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ GAMYBAI SKATINTI 

 Kas gali kreiptis pagalbos?

Pagalbą gali gauti subjektai, kurie vykdo veiklą pirminės gamybos sektoriuje, asociacijos, kurių nariai gamina kokybiškus produktus, arba subjektai, kurie perdirba žemės ūkio ir (ar) maisto produktus, išskyrus žuvininkystės ir akvakultūros produktus.

Kokio dydžio pagalba teikiama ir kokios finansuojamos išlaidos?

 • Saugomų kilmės vietos (SKV) ar saugomų geografinių nuorodų (SGN) bei garantuoto tradicinio gaminio (GTG) registravimo ES lygiu paraiškų parengimui – iki 8700 Eur, pagalbos dydis iki 100 proc. ;
 • NKP kokybės sistemos specifikacijų parengimui– iki 2900 Eur, pagalbos dydis iki 100 proc. ;

Šios išlaidos finansuojamos tik subjektams, kurie perdirba žemės ūkio ir (ar) maisto produktus, išskyrus žuvininkystės ir akvakultūros produktus:

 • Kokybiškų produktų etiketės ir pakuotės dizainui sukurti, etiketei spausdinti ir pakuotės gamybai – pagalbos dydis iki 70 proc., labai mažoms įmonėms – iki 80 proc.;
 • Sertifikavimo įstaigos vykdomos priežiūros ir kontrolės institucijos vykdomos įregistruotų į ES registrus produktų kontrolės išlaidoms kompensuoti – pagalbos dydis iki 70 proc., labai mažoms įmonėms – iki 80 proc.

Kokybiški produktai turi būti registruoti arba sertifikuoti pagal bent vieną iš šių kokybės sistemų:

 • Europos Sąjungos pripažintų produktų kokybės sistemą
 • NKP kokybės sistemą

Didžiausia de minimis pagalbos suma vienerių metų laikotarpiui vienam pagalbos gavėjui iki 14500 Eur.

Valstybės (de minimis) pagalba

VEIKLAI, SUSIJUSIAI SU KOKYBIŠKŲ ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ POPULIARINIMU IR REALIZAVIMU

 Kas gali kreiptis pagalbos?

 • Kooperatyvas ar asociacija, kurių nariai gamina kokybiškus produktus;
 • Viešąsias paslaugas teikiantys juridiniai asmenys, kurių steigimo dokumentuose yra numatytas produktų populiarinimas ar realizavimas.

 Kokio dydžio pagalba teikiama ir kokios finansuojamos išlaidos

 • Kokybiškiems produktams populiarinti :
 • leidinių rengimui, maketavimui, vertimui ir leidybai,
 • informacijos sklaidai (specialios informacinės medžiagos, skelbimų, pranešimų parengimui ir publikavimui žiniasklaidos priemonėse, bukletų parengimui ir spausdinimui, reklaminių klipų ar interviu parengimui ir transliavimui radijo ir televizijos laidose);
 • Viešiesiems renginiams, išskyrus parodas ir muges, Lietuvos Respublikos teritorijoje organizuoti:
 • ryšiams (telefono, pašto, išskyrus greitąsias siuntas, interneto),
 • kokybiškų produktų transportavimui (degalų, transporto nuomos),
 • patalpų ir įrangos nuomai, renginio vietos įrengimui,
 • kokybiškų produktų pristatymo (degustacijos, konkurso) vartotojams organizavimui (produktai, vienkartiniai indai, prekės pristatymo vietai įrengti),
 • simbolinių konkurso prizų, kurių vertė neviršija 100 Eur už vieną prizą vienam laimėtojui, įsigijimui,
 • viešojo renginio organizavimo paslaugos pirkimui,
 • darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms, kai pareiškėjas pats organizuoja viešąjį renginį.

Viešojo renginio metu turi būti pristatomi tik kokybiški produktai, vykdoma jų degustacija ir (ar) prekyba; organizuojama konferencija, kurios metu būtų padaryti ne mažiau kaip 5 tematiniai pranešimai, susiję su produktų gamyba, reikalavimais bei gerąja patirtimi, ir joje dalyvautų ne mažiau kaip 50 dalyvių.

Kokybiški produktai turi būti registruoti arba sertifikuoti pagal bent vieną iš šių kokybės sistemų:

 • Ekologiškų produktų kokybės sistemą
 • Europos Sąjungos pripažintų produktų kokybės sistemą
 • NKP kokybės sistemą

Didžiausia de minimis pagalbos suma vienerių metų laikotarpiui vienam pagalbos gavėjui iki 29000 Eur, pagalbos dydis iki 100 proc.

Kur kreiptis paramos?

ES paramos ir valstybės pagalbos paraiškų formos skelbiamos interneto svetainėse www.zum.lt ir www.nma.lt.  Paraiškos priimamos Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritoriniuose paramos administravimo skyriuose.

 Paraiškų ES paramai gauti teikimo pradžios data nustatoma kiekvienais metais atskiru žemės ūkio ministro įsakymu.

Paraiškos valstybės pagalbai gauti priimamos teisės aktuose nurodytu laikotarpiu ir apie paraiškų priėmimą yra skelbiama interneto svetainėje nuoroda https://zum.lrv.lt/lt/skelbimai-1/informaciniai-skelbimai.

Daugiau informacijos http://zum.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/maisto-sauga-ir-kokybe, www.nma.lt

 

KPF ŽŪM Lietuviški maisto produktai, kokybiški maisto produktai

 

Slapukai
Prašome patvirtinti sutikimą naudoti slapukus šioje svetainėje


Leisti